top of page

1. Všeobecné podmínky


Nájemce musí být starší 22 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči Další řidič musí splňovat stejná kritéria jako nájemce. Nájemce zcela odpovídá za škody, způsobené druhým řidičem. Ve voze je striktně zakázáno kouřit.  Je zakázáno cokoliv ve voze upravovat, polepovat, vrtat, přestavovat a pod...Případně cokoliv demontovat. Minimální doba pronájmu jsou 4 dny.


2. Předání vozidla


Pro předání vozidla si vyčleňte min. 60 min. před odjezdem. Pronajímatel provede základní zaškolení a seznámení s vozidlem. Vůz pronajímatel předává čistý,  s jednou plnou lahví propan-butanu. Po dohodě je možné v zimě poskytnout láhev pouze s Propanem. Vůz má plnou nádrž s pitnou vodou, prázdnou odpadní nádrž a prázdnou a čistou toaletou. Na dobu pronájmu pronajímatel poskytne chemické prostředky pro užívání WC.U všech našich vozů povolujeme přepravu pejsků. Vůz je předán s plnou nádrží pohonných hmot a požadujeme vrácení opět s plnou.


3. Vrácení vozidla a sankce


Nájemce vrací vůz ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Týká se interiéru. Není třeba vůz umývat zvenku. Nájemce vrací vůz s plnou nádrží na PHM. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení znečištěn a musí být prázdná a čistá odpadní nádrž chemického WC. V případě nevyprázdnění, bude pronajímatel účtovat za tuto nepříliš atraktivní službu poplatek 1000,- Kč. Nádrž odpadní vody musí být zcela vyprázdněna. V případě znečištění vozidla bude účtovat  poplatek za úklid ve výši 1800,- Kč. V případě značného znečištění vozidla (od barvy, oleje atp..) účtujeme poplatek 5000,-Kč. Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě  vrácení vozu později bez předběžné dohody, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.


4. Platební podmínky


Při rezervaci nájemce zvolí vůz a termín pronájmu. Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě rezervačního poplatku ve výši 30% z nájemného. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného která slouží k blokaci termínu. Nájemní smlouvu účastníci podepíši při předání vozidla. Doplatek nájemného, kauci ve výši 25 000 Kč a servisní poplatek, zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu. Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení, nádobí a čistá prostěradla a dalšího příslušenství. 


5. Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na číslo pronajímatel +420) 606 027 215. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%; min. však 10.000Kč. V případě škody na vozidle vyšší jak 10 000,- je pronajímatel oprávněn účtovat navíc poplatek 5 000,- Kč. Tímto poplatkem jsou hrazeny náklady na odvoz vozidla do servisu a náklady na vyřízení pojistné události. Při poškození nebo ztrátě něčeho v interiéru nebo markýzy se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při vniknutí, kde bude škoda způsobená třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.


6. Storno poplatky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce v době do 60 dnů před datem pronajmutí a zaplacení zálohové faktury účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 20 % z poskytnuté zálohy. V době do 30 dnů od data pronajmutí účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 50 % z poskytnuté zálohy. V případě odstoupení do 15 dnů od data pronajmutí bude účtován storno poplatek ve výši 100% poskytnuté zálohy.  Minimální manipulační poplatek 1 500,- Kč bude při zrušení rezervace účtován vždy. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací. Pronajímatel je oprávněn potvrzenou rezervaci obytného automobilu zrušit jen v případě vzniku neodvratitelných okolností mimo sféru jeho vlivu, který jsou zejména případy odcizení obytného automobilu či jeho poškození vylučující bezpečný provoz. V takovém případě je pronajímatel zájemce o zrušení rezervace bezodkladně informovat. Obdobné platí pro právo pronajímatele odstoupit od uzavřené smlouvy o nájmu obytného automobilu.
Nájemce má nárok na vrácení odpovídající části nájemného za dobu, po kterou nemohl obytný automobil užívat pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy, s výjimkou opravy nepřesahující 1 den. To neplatí pro případy, kdy nemožnost užívat obytný automobil pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup.

bottom of page